ทนายความเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทนายความจะช่วยให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายในเวลาที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ การจะจ้างหรือขอคำปรึกษาจากทนายความนั้น สิ่งสำคัญอย่างแรกก็คือการศึกษาข้อมูลต่างๆของทนายความ เพื่อที่จะได้ทำให้เราเข้าใจในหน้าที่ของทนายความได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักทนายความกันให้มากขึ้น ซึ่งทนายความจะเป็นผู้รับปรึกษากฎหมายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชี่ยวชาญ หน้าที่ของทนายความ จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

หน้าที่ของทนายความ

หน้าที่ของทนายความ

หน้าที่ของทนายความ เราก็คงทราบกันดีว่าทนายความเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านกฏหมาย ทนายความเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วย เพราะอาชีพนี้จะมีความชำนาญทางกฎหมาย ซึ่งทนายความเป็นอาชีพที่ต้องการคนเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากคดีที่เกิดขึ้นที่กรมตำรวจ เราจะต้องใช้ทนายความมาช่วยในคดีต่างๆในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ทนายความต้องดูแลคดีอย่างมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากจะมีคดีฟ้องร้องในเรื่องการค้างชำระหนี้มากขึ้น แต่รายได้จากการว่าความจะไม่ค่อยมากนักเนื่องจากฝ่ายจำเลยไม่สามารถชำระค่าเสียหายได้ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจแบบไหน ความต้องการแรงงานในอาชีพก็มีอยู่ตลอด ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญความเก่งของตัวทนายเองด้วย

ลักษณะงานของทนาย

ลักษณะงานของทนายก็คือ จะต้องปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย อย่างเช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และจะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆอีกด้วย ซึ่งทนายความจะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และจะเป็นคนดำเนินการแทนคู่ความทั้งทางอาญาและแพ่ง ทนายความก็จะต้องตรวจสอบเรื่องราวต่างๆเพื่อหาความจริงในแต่ละเรื่อง และค้นตัวบทกฎหมายที่จะนำมาใช้โดยเขาจะต้องศึกษาประมวลกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา เทศบัญญัติ คำพิพากษาของศาลสูงที่มีมาแล้ว และกฎข้อ-บังคับที่ตราขึ้นไว้อีกด้วย

ทนายความจะคอยให้คำแนะนำแก่ลูกความถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย และเขาก็จะทำแทนลูกความในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายอีกด้วย ซึ่งทนายความจะมีบทบาทในการสร้างและรักษาความเป็นธรรมให้กับสังคม นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการคุ้มครอง และดูแลรักษาผลประโยชน์ต่างๆของบุคคลหรือองค์กรธุรกิจเอกชน และยังช่วยให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการต่างๆ เพื่อที่จะถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย และก็เป็นคนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทนายความอาจจะเชี่ยวชาญในงานกฎหมายสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็นทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายประจำองค์กร บริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัท นิติบุคคล คณะบุคคล หรือเอกชนด้วยก็ได้

สำหรับการจะเลือกทนายความที่ดีนั้น มีหลักการง่ายๆเลยว่า ทนายความที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์และยุติธรรม นอกจากนั้นต้องรู้จักเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันต้องไม่ก่อให้เกิดความลำเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณที่ดี ทั้งยังต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด มีความสามารถในการสอบใบประกอบวิชาชีพตามที่กฏหมายได้กำหนด รวมไปถึงความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนเองด้วย

สนับสนุนโดย rb88.vip